ALGEMENE VOORWAARDEN

OVEREENSTEMMING MET ONZE JURIDISCHE VOORWAARDEN

Wij zijn Kuno Ecommerce (‘Bedrijf’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’), een bedrijf geregistreerd in Nederland aan de Hammermolen 41, Neer, Limburg 6086BE.

Wij exploiteren de website https://kunotech.nl/, (de ‘Site’), evenals alle andere gerelateerde producten en diensten die verwijzen naar of linken naar deze juridische voorwaarden (de ‘Juridische Voorwaarden’) (gezamenlijk de ‘Diensten’).

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op [email protected] of per post naar Hammermolen 41, Neer, Limburg 6086BE, Nederland.

Deze Juridische Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, of u nu persoonlijk handelt of namens een entiteit (‘u’), en Kuno Ecommerce, met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Diensten. U stemt ermee in dat door toegang te krijgen tot de Diensten, u alle Juridische Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord bent gegaan. INDIEN U HET NIET EENS BENT MET ALLEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN, DAN BENT U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STOPZETTEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Diensten kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk hierin opgenomen. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om van tijd tot tijd wijzigingen of aanpassingen aan te brengen in deze Juridische Voorwaarden. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de ‘Laatst bijgewerkt’ datum van deze Juridische Voorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om periodiek deze Juridische Voorwaarden te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U zult worden onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van en te hebben aanvaard, de wijzigingen in enige herziene Juridische Voorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Diensten na de datum waarop dergelijke herziene Juridische Voorwaarden zijn geplaatst.

INHOUDSOPGAVE

 1. ONZE DIENSTEN
 2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
 3. GEBRUIKERSVOORSTELLINGEN
 4. PRODUCTEN
 5. AANKOPEN EN BETALING
 6. RETOURBELEID
 7. VERBODEN ACTIVITEITEN
 8. DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN
 9. BIJDRAGEN LICENTIE
 10. WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN
 11. DIENSTENBEHEER
 12. PRIVACYBELEID
 13. DUUR EN BEEINDIGING
 14. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN
 15. TOEPASSELIJK RECHT
 16. GESCHILLENBESLECHTING
 17. CORRECTIES
 18. DISCLAIMER
 19. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN
 20. VRIJWARING
 21. GEBRUIKERSGEGEVENS
 22. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIES, TRANSACTIONS EN HANDTEKENINGEN
 23. DIVERSEN
 24. NEEM CONTACT MET ONS OP

1. ONZE DIENSTEN

De informatie die wordt verstrekt bij het gebruik van de Diensten is niet bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door een persoon of entiteit in enige jurisdictie of land waar dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regelgeving of waar wij aan enige registratieverplichting binnen een dergelijke jurisdictie of land zouden worden onderworpen. Dienovereenkomstig doen die personen die ervoor kiezen om de Diensten vanuit andere locaties te openen, dit op eigen initiatief en zijn zij uitsluitend verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Ons intellectueel eigendom

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten in onze Diensten, inclusief alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto’s en afbeeldingen in de Diensten (gezamenlijk de ‘Inhoud’), evenals de handelsmerken, dienstmerken en logo’s die daarin zijn opgenomen (de ‘Merken’).

Onze Inhoud en Merken zijn beschermd door auteursrecht en merkenwetten (en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten op oneerlijke concurrentie) en verdragen in de Verenigde Staten en over de hele wereld. De Inhoud en Merken worden in of via de Diensten ‘ZOALS ZE ZIJN’ geleverd voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik alleen.

Uw gebruik van onze Diensten

Onder voorbehoud van uw naleving van deze Juridische Voorwaarden, inclusief de sectie ‘VERBODEN ACTIVITEITEN’ hieronder, verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om:

 • toegang te krijgen tot de Diensten; en
 • een kopie van een gedeelte van de Inhoud te downloaden of af te drukken waartoe u op passende wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Behalve zoals uiteengezet in deze sectie of elders in onze Juridische Voorwaarden, mag geen enkel deel van de Diensten en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor enig commercieel doel, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Als u gebruik wilt maken van de Diensten, Inhoud of Merken op een andere manier dan zoals uiteengezet in deze sectie of elders in onze Juridische Voorwaarden, richt dan uw verzoek aan: [email protected]. Als we u ooit toestemming geven om een deel van onze Diensten of Inhoud te plaatsen, reproduceren of openbaar weer te geven, moet u ons identificeren als de eigenaars of licentiehouders van de Diensten, Inhoud of Merken en ervoor zorgen dat eventuele auteursrechtelijke of eigendomsberichten zichtbaar zijn bij het plaatsen, reproduceren of weergeven van onze Inhoud.

Wij behouden alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend met betrekking tot de Diensten, Inhoud en Merken. Elke schending van deze intellectuele eigendomsrechten zal een materiële schending van onze Juridische Voorwaarden vormen en uw recht om onze Diensten te gebruiken zal onmiddellijk eindigen.

Uw bijdragen

Lees deze sectie en de sectie ‘VERBODEN ACTIVITEITEN’ zorgvuldig door voordat u onze Diensten gebruikt om te begrijpen (a) de rechten die u ons geeft en (b) de verplichtingen die u heeft wanneer u inhoud plaatst of uploadt via de Diensten.

Bijdragen:

Door ons rechtstreeks vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie over de Diensten (‘Bijdragen’) te sturen, stemt u ermee in om ons alle intellectuele eigendomsrechten in dergelijke Bijdragen toe te wijzen. U stemt ermee in dat wij eigenaar zullen zijn van deze Bijdrage en gerechtigd zullen zijn tot de onbeperkte gebruik en verspreiding ervan voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u.

U bent verantwoordelijk voor wat u plaatst of uploadt: Door ons Bijdragen te sturen via een deel van de Diensten, bevestigt u dat u hebt gelezen en akkoord gaat met onze ‘VERBODEN ACTIVITEITEN’ en geen Bijdrage zult plaatsen, verzenden, publiceren, uploaden of verzenden via de Diensten die illegaal, lastigvallend, haatdragend, schadelijk, lasterlijk, obsceen, pestend, misbruikend, discriminerend, bedreigend voor een persoon of groep, seksueel expliciet, onjuist, onnauwkeurig, bedrieglijk of misleidend zijn; voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doet u afstand van alle morele rechten op een dergelijke Bijdrage; garandeert u dat een dergelijke Bijdrage origineel is voor u of dat u de nodige rechten en licenties hebt om dergelijke Bijdragen in te dienen en dat u volledige autoriteit hebt om ons de hierboven genoemde rechten te verlenen met betrekking tot uw Bijdragen; garandeert en verklaart u dat uw Bijdragen geen vertrouwelijke informatie vormen.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons te vergoeden voor alle verliezen die wij kunnen lijden als gevolg van uw schending van (a) deze sectie, (b) de intellectuele eigendomsrechten van derden, of (c) de toepasselijke wetgeving.

3. GEBRUIKERSVOORSTELLINGEN

Door de Diensten te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:

 • u de wettelijke capaciteit heeft en akkoord gaat met deze Juridische Voorwaarden;
 • u geen minderjarige bent in de jurisdictie waarin u woont, of indien minderjarig, dat u toestemming van uw ouders hebt gekregen om de Diensten te gebruiken;
 • u de Diensten niet zult openen via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, of het nu gaat om een bot, script of anderszins;
 • u de Diensten niet zult gebruiken voor enig illegaal of ongeoorloofd doel; en
 • uw gebruik van de Diensten niet in strijd zal zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Als u onjuiste, onnauwkeurige, verouderde of onvolledige informatie verstrekt, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Diensten (of een gedeelte daarvan) te weigeren.

4. PRODUCTEN

We doen alle moeite om zo nauwkeurig mogelijk de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten die beschikbaar zijn op de Diensten weer te geven. We garanderen echter niet dat de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van andere fouten zullen zijn, en uw elektronische weergave kan mogelijk niet nauwkeurig de werkelijke kleuren en details van de producten weergeven. Alle producten zijn onderhevig aan beschikbaarheid, en we kunnen niet garanderen dat artikelen op voorraad zullen zijn. We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook producten stop te zetten. Prijzen voor alle producten zijn onderhevig aan verandering.

5. AANKOPEN EN BETALING

We accepteren de volgende betaalmethoden:

 • Ideal
 • American Express
 • Mastercard
 • Visa
 • Unionpay
 • Google Pay
 • Apple Pay
 •  Eventueel Andere Creditcard aanbieder
 

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen via de Diensten. U stemt er verder mee in om account- en betalingsgegevens, inclusief e-mailadres, betaalmethode en vervaldatum van de betalingskaart, tijdig bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig. Verkoopbelasting zal worden toegevoegd aan de prijs van aankopen zoals door ons vereist wordt geacht. We kunnen prijzen op elk moment wijzigen. Alle betalingen dienen in euro’s te geschieden.

U stemt ermee in om alle kosten te betalen tegen de dan geldende prijzen voor uw aankopen en eventuele toepasselijke verzendkosten, en u machtigt ons om uw gekozen betaalprovider te belasten voor dergelijke bedragen bij het plaatsen van uw bestelling. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijsstelling te corrigeren, zelfs als we al om betaling hebben gevraagd of ontvangen.

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die via de Diensten is geplaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, limieten stellen aan of aankoophoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde betaalmethode, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- of verzendadres gebruiken. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

6. RETOURBELEID

Raadpleeg ons Retourbeleid dat op de Diensten is geplaatst voordat u aankopen doet.

7. VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Diensten niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor wij de Diensten beschikbaar stellen. De Diensten mogen niet worden gebruikt in verband met enige commerciële activiteiten, behalve die welke specifiek door ons worden goedgekeurd of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Diensten gaat u ermee akkoord om niet te:

 • Systematisch gegevens of andere inhoud van de Diensten op te halen of te compileren, rechtstreeks of onrechtstreeks, om een verzameling, compilatie, database of directory te maken zonder schriftelijke toestemming van ons.
 • Ons en andere gebruikers bedriegen, misleiden of oplichten, vooral bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 • Beveiligingsgerelateerde functies van de Diensten omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren, inclusief functies die het gebruik of de kopie van enige inhoud voorkomen of beperken, of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Diensten en/of de inhoud daarvan.
 • Ons of de Diensten op een negatieve manier schaden, bezoedelen of anderszins schade berokkenen, naar ons oordeel.
 • Informatie die is verkregen uit de Diensten gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, misbruiken of schade toe te brengen.
 • Onjuist gebruik maken van onze ondersteuningsdiensten of valse rapporten van misbruik of wangedrag indienen.
 • De Diensten gebruiken op een manier die in strijd is met enige toepasselijke wetten of voorschriften.
 • Ongeoorloofd kaderen of linken naar de Diensten.
 • Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of te verzenden), inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spam (continu plaatsen van repetitieve tekst), die interfereren met het ononderbroken gebruik en plezier van een partij van de Diensten of wijzigingen aanbrengen, schaden, verstoren, wijzigen of interfereren met het gebruik, de functies, functionaliteiten, werking of het onderhoud van de Diensten.
 • Gebruik maken van geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruiken van scripts om opmerkingen of berichten te sturen, of het gebruik van gegevensmijnbouw, robots of soortgelijke hulpmiddelen voor gegevensverzameling en -extractie.
 • Het auteursrecht of andere eigendomsrechten verwijderen uit enige inhoud.
 • Proberen een andere gebruiker of persoon te imiteren of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.
 • Materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of te verzenden) dat fungeert als een passief of actief informatieverzamelings- of transmissiemechanisme, inclusief, maar niet beperkt tot, duidelijke grafische uitwisselingsformaten (‘gifs’), 1×1 pixels, webbugs, cookies of andere vergelijkbare apparaten (soms aangeduid als ‘spyware’ of ‘passieve verzamelmechanismen’ of ‘pcms’).
 • De Diensten verstoren, verstoren of een onevenredige last creëren op de Diensten of de netwerken of diensten die verbonden zijn met de Diensten.
 • Onze medewerkers of agenten die zich bezighouden met het leveren van een deel van de Diensten aan u lastigvallen, ergeren, intimideren of bedreigen.
 • Proberen maatregelen van de Diensten te omzeilen die ontworpen zijn om toegang tot de Diensten of een deel van de Diensten te voorkomen of te beperken.
 • De software van de Diensten kopiëren of aanpassen, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 • Behalve zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, het ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van enige software die deel uitmaakt van of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Diensten.
 • Behalve zoals het resultaat kan zijn van standaard zoekmachine- of internetbrowsergebruik, het gebruik, de lancering, de ontwikkeling of distributie van een geautomatiseerd systeem, inclusief, maar niet beperkt tot, elke spider, robot, cheat utility, scraper of offline lezer die toegang krijgt tot de Diensten, of het gebruik of lanceren van een ongeautoriseerd script of andere software.
 • Het gebruik van een koopagent of aankoopagent om aankopen te doen op de Diensten.
 • Het maken van ongeoorloofd gebruik van de Diensten, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers door elektronische of andere middelen met het doel ongevraagde e-mails te verzenden, of het maken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 • Het gebruiken van de Diensten als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of anderszins de Diensten en/of de inhoud te gebruiken voor een inkomstengenererend streven of commerciële onderneming.
 • Het gebruiken van de Diensten om goederen en diensten te adverteren of aan te bieden.
 • Het verkopen of anderszins overdragen van uw profiel.

8. BIJDRAGEN VAN GEBRUIKERS

De Diensten bieden geen mogelijkheid voor gebruikers om inhoud in te dienen of te plaatsen. We kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materialen te maken, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden naar ons of op de Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, geschriften, video, audio, foto’s, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (‘Bijdragen’). Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Diensten en via websites van derden. Als zodanig kunnen eventuele bijdragen die u verzendt, worden behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van de Diensten.

9. BIJDRAGE LICENTIE

U en de Diensten gaan ermee akkoord dat wij toegang kunnen krijgen tot, opslaan, verwerken en gebruiken van alle informatie en persoonsgegevens die u verstrekt volgens de voorwaarden van het Privacybeleid en uw keuzes (inclusief instellingen).

Door suggesties of andere feedback met betrekking tot de Diensten in te dienen, gaat u ermee akkoord dat wij dergelijke feedback kunnen gebruiken en delen voor elk doel zonder compensatie aan u.

We beweren geen eigendom over uw Bijdragen. U behoudt volledig eigendom van al uw Bijdragen en eventuele intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige verklaringen of voorstellingen in uw Bijdragen die door u zijn verstrekt op enig gebied op de Diensten. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Diensten en u stemt uitdrukkelijk in om ons te vrijwaren van alle verantwoordelijkheid en af te zien van enige juridische actie tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.

10. WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

De Diensten kunnen links naar andere websites (‘Websites van derden’) bevatten of u kunt via de Site artikelen, foto’s, tekst, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen, software en andere inhoud of items van derden (‘Inhoud van derden’) worden verzonden. Dergelijke Websites van derden en Inhoud van derden worden niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op nauwkeurigheid, passendheid of volledigheid door ons, en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige Websites van derden die worden geopend via de Diensten of voor enige Inhoud van derden die op, beschikbaar is via of is geïnstalleerd vanuit de Diensten, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, belediging, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of andere beleidslijnen van of in de Websites van derden of de Inhoud van derden opgenomen. Inclusie van, linken naar of toestaan van het gebruik of de installatie van Websites van derden of enige Inhoud van derden impliceert niet dat wij deze goedkeuren of goedkeuren. Als u besluit de Diensten te verlaten en de Websites van derden te openen of om enige Inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico, en u dient zich ervan bewust te zijn dat deze Juridische Voorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidslijnen, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website te bekijken waarheen u navigeert vanaf de Diensten of met betrekking tot elke toepassing die u gebruikt of installeert vanaf de Diensten. Eventuele aankopen die u doet via Websites van derden zullen via andere websites en van andere bedrijven zijn, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid in verband met dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij zijn. U gaat ermee akkoord en erkent dat wij de producten of diensten die op Websites van derden worden aangeboden niet goedkeuren en dat u ons vrijwaart van enige schade veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien zult u ons vrijwaren van eventuele door u geleden verliezen of schade die aan u is toegebracht in verband met of resulterend op enigerlei wijze uit enige Inhoud van derden of enig contact met Websites van derden.

11. BEHEER VAN DIENSTEN

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om:

 • de Diensten te controleren op schendingen van deze Juridische Voorwaarden;
 • passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die naar ons oordeel de wet of deze Juridische Voorwaarden schendt, inclusief maar niet beperkt tot het rapporteren van dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsautoriteiten;
 • naar ons eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang tot, de beschikbaarheid van of de toegang tot een van uw Bijdragen of een deel daarvan te weigeren, te beperken of uit te schakelen (voor zover technologisch haalbaar);
 • naar ons eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen van de Diensten te verwijderen of anderszins uit te schakelen; en
 • anderszins de Diensten beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendom te beschermen en om het juiste functioneren van de Diensten te vergemakkelijken.

12. PRIVACYBELEID

We hechten veel belang aan gegevensprivacy en -beveiliging. Gelieve ons Privacybeleid te bekijken: Privacybeleid. Door gebruik te maken van de Diensten stemt u in met gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Juridische Voorwaarden. Houd er rekening mee dat de Diensten worden gehost in Nederland. Als u toegang krijgt tot de Diensten vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot de verzameling, het gebruik of de openbaarmaking van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in Nederland, dan stemt u door het voortgezette gebruik van de Diensten in met de overdracht van uw gegevens naar Nederland, en u stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens worden overgedragen en verwerkt in Nederland.

13. TERM EN BEEINDIGING

Deze Juridische Voorwaarden blijven volledig van kracht en effect zolang u de Diensten gebruikt. ZONDER ANDERE BEPALING VAN DEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN TE WEIGEREN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN IEDERE PERSOON VOOR ELKE REDEN OF ZONDER REDEN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING VOOR SCHENDING VAN ENIGE VOORSTELLING, GARANTIE OF COVENANT VERVAT IN DEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE DIENSTEN BEEINDIGEN OF ELKE INHOUD OF INFORMATIE DIE U POSTTE OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR ONS EIGEN GOEDDUNKEN VERWIJDEREN.

Als wij uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde, zelfs als u mogelijk namens de derde partij handelt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van burgerlijke, strafrechtelijke en injunctieve redressen.

14. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Diensten te allen tijde of om welke reden dan ook naar ons eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te wijzigen of te verwijderen. Wij hebben echter geen verplichting om informatie op onze Diensten bij te werken. Wij behouden ons ook het recht voor om de Diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder kennisgeving op elk moment. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Diensten.

Wij kunnen niet garanderen dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Wij kunnen te maken krijgen met hardware-, software- of andere problemen of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Diensten, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om de Diensten te allen tijde of om welke reden dan ook naar ons eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen. U stemt ermee in dat wij in geen geval aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om tijdens eventuele downtime of stopzetting van de Diensten toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten. Niets in deze Juridische Voorwaarden zal worden uitgelegd om ons te verplichten de Diensten te onderhouden en te ondersteunen of om eventuele correcties, updates of releases daarvan te leveren.

15. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Juridische Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland, en het gebruik van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Als uw gewone verblijfplaats zich in de EU bevindt en u een consument bent, beschikt u bovendien over de bescherming die aan u wordt geboden door verplichte bepalingen van de wet in uw woonland. Kuno Ecommerce en uzelf stemmen beiden ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Limburg, wat betekent dat u een vordering kunt instellen ter verdediging van uw consumentenbeschermingsrechten met betrekking tot deze Juridische Voorwaarden in Nederland, of in het EU-land waarin u verblijft.

16. GESCHILOPLOSSING

Informele onderhandelingen Om de afhandeling te versnellen en de kosten van elk geschil, controversie of claim met betrekking tot deze Juridische Voorwaarden (elk een ‘Geschil’ en gezamenlijk de ‘Geschillen’) gebracht door u of ons (individueel, een ‘Partij’ en gezamenlijk, de ‘Partijen’), stemmen de Partijen ermee in eerst elk Geschil (behalve die Geschillen uitdrukkelijk hieronder voorzien) informeel te proberen te onderhandelen gedurende minstens dertig (30) dagen voordat zij arbitrage initiëren. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene Partij aan de andere Partij.

Bindende arbitrage

Elk geschil voortvloeiend uit de relaties tussen de Partijen bij deze Juridische Voorwaarden zal worden beslist door één arbiter die zal worden gekozen overeenkomstig het Arbitrage- en Interne Reglement van het Europees Hof van Arbitrage dat deel uitmaakt van het Europees Centrum voor Arbitrage met zetel in Straatsburg, en die van kracht zijn op het moment dat het verzoek tot arbitrage wordt ingediend, en waarvan de aanvaarding van deze clausule deel uitmaakt. De zetel van arbitrage zal Roermond, Nederland zijn. De taal van de procedure zal Nederlands zijn. Toepasselijke regels van materieel recht zullen het recht van Nederland zijn.

Beperkingen

De Partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het Geschil tussen de Partijen individueel. Voor zover toegestaan door de wet, (a) zal geen enkele arbitrage worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) er is geen recht of autoriteit voor een Geschil om te worden onderworpen aan arbitrage op basis van een class action of om gebruik te maken van class action procedures; en (c) er is geen recht of autoriteit voor een Geschil om te worden gebracht in een vermeende vertegenwoordigende hoedanigheid namens het algemene publiek of enige andere personen.

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage

De Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen inzake informele onderhandelingen bindende arbitrage: (a) elk Geschil dat gericht is op handhaving of bescherming, of betreffende de geldigheid van, een van de intellectuele eigendomsrechten van een Partij; (b) elk Geschil met betrekking tot, of voortvloeiend uit, beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op privacy, of ongeoorloofd gebruik; en (c) elk verzoek om een injunctieve voorziening. Indien deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zullen de Partijen geen van beide ervoor kiezen om een Geschil te arbitre

17. CORRECTIES

Er kunnen zich fouten voordoen in de informatie op de Diensten, zoals typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies, waaronder beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en verschillende andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en de informatie op de Diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

18. DISCLAIMER

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN ‘ZOALS HET IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF IN VERBAND MET DE DIENSTEN EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERTEGENWOORDIGINGEN OVER DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE DIENSTEN OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES OF MOBIELE TOEPASSINGEN DIE AAN DE DIENSTEN ZIJN GEKOPPELD, EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOM, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, (3) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ENIGE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE DIENSTEN, (5) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJANEN OF DERGELIJKE DIE NAAR OF VIA DE DIENSTEN KUNNEN WORDEN OVERGEDRAGEN DOOR ENIGE DERDE PARTIJ, EN/OF (6) ENIGE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE WORDT GELEDEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD DIE VIA DE DIENSTEN IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT. WIJ GARANDEREN, ONDERSTEUNEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF ENIGE DIENST DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN VIA DE DIENSTEN, ENIGE GEHYPERLINKTE WEBSITE OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING DIE WORDT GETOOND IN ENIGE BANNER OF ANDERE ADVERTENTIE, EN WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET MONITOREN VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE PARTIJ DIE PRODUCTEN OF DIENSTEN LEVERT. NET ALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ENIG MEDIUM OF IN ENIGE OMGEVING, MOET U UW BESTE OORDEEL GEBRUIKEN EN VOORZICHTIGHEID BETONEN WAAR NODIG.

19. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDIGE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, SPECIALE SCHADE OF STRAFSCHADE, INCLUSIEF VERLOREN WINST, VERLOREN OMZET, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ZELFS INDIEN WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONGEACHT ENIGE ANDERE BEPALING HIERIN, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE HANDELING, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET MINDER VAN HET BEDRAG DAT U AAN ONS HEEFT BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING, OF HET TOTALE BESTELLINGSBEDRAG (INCLUSIEF VERZENDKOSTEN). BEPAALDE WETTEN VAN BEPAALDE AMERIKAANSE STATEN EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, GELDEN SOMMIGE OF ALLE HIERBOVEN VERMELDE DISCLAIMER

20. SCHADEVERGOEDING

U stemt ermee in om ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen elk verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten en kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de Diensten; (2) schending van deze Juridische Voorwaarden; (3) enige schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze Juridische Voorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) enige openlijke schadelijke daad tegenover een andere gebruiker van de Diensten waarmee u verbinding hebt gemaakt via de Diensten. Onverminderd het voorgaande behouden wij ons het recht voor, op uw kosten, om de exclusieve verdediging en controle over elke kwestie waarvoor u ons moet vrijwaren, over te nemen, en u stemt ermee in om, op uw kosten, mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onder deze vrijwaring valt zodra we ervan op de hoogte zijn.

21. GEBRUIKERSGEGEVENS

Wij zullen bepaalde gegevens die u naar de Diensten verzendt, handhaven met als doel het beheer van de prestaties van de Diensten, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Hoewel wij regelmatig routinematige back-ups van gegevens uitvoeren, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u heeft ondernomen via de Diensten. U gaat ermee akkoord dat wij jegens u geen aansprakelijkheid hebben voor verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht van actie tegen ons dat voortvloeit uit dergelijk verlies of dergelijke beschadiging van dergelijke gegevens.

22. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIES, TRANSACTIONS EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Diensten, het sturen van e-mails naar ons, en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicaties. U stemt ermee in elektronische communicaties te ontvangen, en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken, via e-mail en op de Diensten, voldoen aan elke wettelijke vereiste dat een dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE REGISTRATIES, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEID EN REGISTRATIES VAN TRANSACTIONS DIE DOOR ONS OF VIA DE DIENSTEN ZIJN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van eventuele rechten of vereisten onder enige wetten, verordeningen, regels, ordonnanties of andere wetten in enige jurisdictie die een originele handtekening of levering of behoud van niet-elektronische gegevens vereisen, of betalingen of het verlenen van kredieten op andere wijze dan elektronische middelen.

23. DIVERSEN

Deze Juridische Voorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de Diensten worden gepost of met betrekking tot de Diensten vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of enige bepaling van deze Juridische Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal niet gelden als een afstand van dat recht of die bepaling. Deze Juridische Voorwaarden werken tot het maximale toegestane door de wet. Wij kunnen al onze rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk overdragen aan anderen op elk moment. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of het niet handelen veroorzaakt door enige oorzaak buiten onze redelijke controle. Indien enige bepaling of een deel van een bepaling van deze Juridische Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht afzonderlijk te worden beschouwd van deze Juridische Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er is geen gezamenlijke onderneming, partnerschap, arbeidsrelatie of agentschapsrelatie ontstaan tussen u en ons als gevolg van deze Juridische Voorwaarden of het gebruik van de Diensten. U stemt ermee in dat deze Juridische Voorwaarden niet ten nadele van ons zullen worden uitgelegd omdat wij ze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u kunt hebben op basis van de elektronische vorm van deze Juridische Voorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen hierbij om deze Juridische Voorwaarden uit te voeren.

24. NEEM CONTACT MET ONS OP

Om een klacht over de Diensten op te lossen of voor verdere informatie over het gebruik van de Diensten, kunt u contact met ons opnemen op:

Kuno Ecommerce Hammermolen 41 Neer, Limburg 6086BE Nederland [email protected]